Η Re.De-Plan AE Consultants διαθέτει βαθειά εξειδίκευση και τεχνογνωσία στα ζητήματα βιομηχανικής και βιοτεχνικής Χωροθεσίας στη χώρα. Έχοντας ασχοληθεί εκτεταμένα με τα ζητήματα αυτά, τα στελέχη της είναι σε θέση να προσφέρουν υπηρεσίες Συμβουλευτικής σχετικά με την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων σε όλες τις φάσεις εξέλιξης ενός τέτοιου έργου (Ωρίμανση – Διοικητική Αδειοδότηση – Εκπόνηση Μελετών – Construction Management).

Η πολυπλοκότητα και πολυπαραμετρικότητα των έργων αυτών απαιτεί συντονισμένη γνώση σε όλο το φάσμα οργάνωσης, μελέτης και κατασκευής τεχνικών έργων τέτοιας κλίμακας.

Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε όλα τα στάδια ανάπτυξης έργων Επιχειρηματικών Πάρκων:

 • Κατάρτιση, Αξιολόγηση, Ωρίμανση και Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων – Ν. 3982/2011 (πρώην ΒΕΠΕ), ανάπτυξης Οργανωμένων Υποδοχέων Επιχειρηματικότητας/ ΕΟΖ, Εμπορευματικά Κέντρα/ ΠΟΑΠΔ κ.λπ.
 • Υπηρεσίες υποστήριξης για τον έλεγχο Χωροταξικής και Πολεοδομικής Συμβατότητας (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, Ειδικό Χωροταξικό Βιομηχανίας, Δασικά &  Περιβαλλοντικά “βάρη” κ.λπ.)
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Σύσταση Φορέων Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΑΝΕΠ)
 • Κατάρτιση Φακέλου για έκδοση ΚΥΑ οριοθέτησης και καθορισμού ΕΠ
 • Εκπόνηση Τεχνικών Μελετών (Πολεοδομικές/ Έργων Υποδομής)
 • Μελέτες Σκοπιμότητας & Οικονομικής Βιωσιμότητας
 • Υπηρεσίες Χρηματοδοτικών Συμβουλών για Υπαγωγή στο ΕΣΠΑ/ JESSICA/ Αναπτυξιακός Νόμος
 • Επίβλεψη Τεχνικών Έργων Υποδομής
 • Υπηρεσίες Υποστήριξης Φορέων Διαχείρισης ΕΠ (Εταιρεία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου/ ΕΔΕΠ)

Τα στάδια υλοποίησης των αναγκαίων υπηρεσιών έχουν κωδικοποιηθεί ως ακολούθως:

ΦΑΣΗ Α'

 • Συστατικά στοιχεία του Φορέα/ Σύσταση Φορέα ΕΑΝΕΠ
 • Έκταση / Μέγεθος Επιχειρηματικού Πάρκου
 • Οικονομική βιωσιμότητα Επιχειρησιακού Σχεδίου
 •  Χωροταξική Συμβατότητα Έκτασης

ΦΑΣΗ Β'

 • Εκπόνηση Τεχνικών Προμελετών
 • Κατάρτιση Προϋπολογισμού
 • Κατάρτιση Φακέλου ΚΥΑ
 • Έκδοση ΚΥΑ

ΦΑΣΗ Γ'

 • Παραγωγή Τεχνικών Μελετών Έργων Υποδομής (Μελέτες Οριστικές – Εφαρμογής)
 • Έγκριση  Πολεοδομικής Μελέτης και της Πράξης Εφαρμογής
 • Έρευνα Πηγών Χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ, προγράμματα μόχλευσης)  -Υποστήριξη κατάρτισης και έγκρισης Χρηματοδότησης
 • Ανάθεση κατασκευής Έργων Υποδομής

ΦΑΣΗ Δ'

 • Επίβλεψη – Διαχείριση Κατασκευής Έργων Υποδομής
 • Παρακολούθηση  Χρηματοδότησης Έργου
 • Έκδοση Διαπιστωτικής Απόφασης Ολοκλήρωσης Έργων

 

Η αποδεδειγμένη και πλήρως αναγνωρισμένη από την αγορά, εμπειρία και εξειδίκευση της εταιρίας στα ζητήματα της Επιχειρηματικής Χωροθεσίας, της έχει επιτρέψει να αναπτύξει τις δράσεις σχετικά με το αντικείμενο αυτό σε όλες του τις εκφράσεις. Η εταιρία δραστηριοποιείται σταθερά στην Δημόσιο Διάλογο με παρεμβάσεις της αναφορικά με την προώθηση των Επιχειρηματικών Πάρκων ως έργα Αναπτυξιακά, Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά Επωφελή καθώς και με προτάσεις για την διαρκή βελτίωση του θεσμικού πλαισίου.