Η Re.De-Plan AE Consultants μέσω της πολύχρονης εμπειρίας των στελεχών της στο χώρο των κατασκευών και υπηρεσιών Μηχανικού, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας προσφέρει τις υπηρεσίες της σε όλο το φάσμα ανάπτυξης έργων υποδομής του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα. Ειδικότερα για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Υποδομών, μέσω της εξειδικευμένης γνώσης της στα θέματα Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ακινήτων, είναι σε θέση να διοικήσει και εκτελεί με επιτυχία προγράμματα ανάπτυξης επιχειρήσεων μέσω δικτύου καταστημάτων ή μονάδων παραγωγής τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

 

Δημόσιος Τομέας:

 • Οργάνωση Παρακολούθηση Τεχνικών Μελετών/ Τευχών Δημοπράτησης/ Χρονικός Προγραμματισμός
 • Επίβλεψη Τεχνικών Έργων
 • Εφαρμογές Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων
 • Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων και Προμηθειών
 • Συνδρομή στην Υπηρεσία & την Αναθέτουσα Αρχή
 • Διοίκηση, Έλεγχος, Διαχείριση Έργου – Construction Management
 • Αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ/ ΚΠΣ/ ΠΕΠ)
 • Βελτιστοποίηση διαδικασίας παραγωγής Δημοσίων Έργων και Προμηθειών
 • Ποιοτικός έλεγχος υλικών και κατασκευής

Εμπορικές & Βιοτεχνικές/Βιομηχανικές Υποδομές:

 • Έλεγχος, εκτίμηση, αξιολόγηση για μίσθωση / αγορά, αποτύπωση ακινήτου
 • Έλεγχος Πολεοδομικής Νομοθεσίας / χρήσεων γης / όρων εκμετάλλευσης
 • Εφαρμογές ειδικής Νομοθεσίας για την εκτός σχεδίου δόμηση Βιομηχανικών κτηρίων
 • Εφαρμογές ειδικής Νομοθεσίας και παρεκκλίσεων ανάπτυξης Πολυκαταστημάτων (Άρθρο 10/Ν. 3377/2005)
 • Εκπόνηση Τεχνικών Μελετών/ Έλεγχος μελετών / Έλεγχος προϋπολογισμού
 • Συντονισμός διοικητικών διαδικασιών / εγκρίσεων & αδειοδοτήσεων
 • Επιλογή Αναδόχων Κατασκευής
 • Διοίκηση, Έλεγχος, Διαχείριση Έργου – Construction Management
 • Πιστοποιήσεις Εξέλιξης Έργου – Έλεγχος πληρωμών αναδόχων
 • Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
 • Σύνταξη οικονομοτεχνικών Μελετών