Διοίκηση Έργου – Project Management

Κάθε έργο, μικρό ή μεγάλο, από τη στιγμή της ανάθεσης ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια για την υλοποίησή του. H διοίκηση ενός έργου δεν είναι απλή υπόθεση.

Η προσέγγισή μας είναι “end-to-end”, διατομεακή, διεπιστημονική και αφορά σε όλο τον κύκλο παραγωγής από το στάδιο της σύλληψης της ιδέας (concept) έως και την τελική παράδοση (handover).

Από την ανάθεση ως την τελική λειτουργία, η ReDePlan εκλαμβάνει κάθε project ως ενιαία «οντότητα», αποτελούμενη από επιμέρους αλληλεξαρτούμενα στάδια και φάσεις εργασίας. Είτε το έργο αφορά στην προ-κατασκευαστική, μελετητική και αδειοδοτική του φάση, ή την κατασκευή του, είτε είναι πολύπλοκο ή όχι, αναλαμβάνουμε τις υπηρεσίες διοίκησης και οργάνωσής του αναγνωρίζοντας μαζί με τους πελάτες μας τις ανάγκες, τα ειδικά χαρακτηριστικά και τον τελικό στόχο του κάθε έργου. Με ευέλικτο και εστιασμένο τρόπο υιοθετούμε τα σύγχρονα εργαλεία και τις μεθόδους που προσφέρουν αξία, εγκαθιστούμε τις διαδικασίες ελέγχου και επίλυσης προβλημάτων και αλλαγών και εν τέλει μαζί με τον πελάτη μας συγκροτούμε την ομάδα που εξασφαλίζει την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου και την επίτευξη των στόχων του.

Για κάθε έργο μας:

  • καταρτίζουμε το πλάνο εκτέλεσης
  • καταγράφουμε διαδικασίες και στάδια
  • καταρτίζουμε και παρακολουθούμε χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
  • καταγράφουμε το περιβάλλον έργου (stakeholders)
  • οργανώνουμε και συντονίζουμε τις επιμέρους ομάδες έργου
  • διαχειριζόμαστε την επικοινωνία με δημόσιες αρχές
  • καταρτίζουμε πλάνο αναφορών προόδου
  • εγκαθιστούμε σύστημα διαχείρισης αλλαγών και αποφάσεων
  • καταγράφουμε και διαχειριζόμαστε κινδύνους και ρίσκα
  • σχεδιάζουμε τη ροή της επικοινωνίας των μερών του έργου