Η τελική επιτυχία ενός έργου κρίνεται πολύ νωρίς και σε πολύ σημαντικό βαθμό από την Μελέτη του. Η εταιρία, μέσω ενός σταθερού, διαχρονικά επιλεγμένου δικτύου συνεργατών όλων των ειδικοτήτων είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και με τη μέγιστη επιστημονική ακρίβεια κάθε μελετητικό πρόβλημα και αντικείμενο.

Διαθέτει εξαιρετική εξειδίκευση τόσο στην εκπόνηση όσο και στη Διοίκηση και Διαχείριση δύσκολων και πολυπαραμετρικών Τεχνικών και Οικονομικών μελετητικών αντικειμένων.

Κύρια παράμετρός μας για τη μελέτη και τον σχεδιασμό, είναι η βελτιστοποίηση των οικονομικών μεγεθών του έργου με στόχο την εκτέλεση του με τη μεγίστη δυνατή ποιότητα και το ανάλογο της ποιότητας κόστος.

Το φάσμα μελετών που η αντιμετωπίζουμε με επιτυχία αφορά σε :

 • Κτηριακα Έργα
 • Συγκοινωνιακά Έργα
 • Υδραυλικά Έργα
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Μελέτες Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων
 • Πολεοδομικές – Χωροταξικές Μελέτες
 • Μελέτες Ενεργειακών Δικτύων Και Τηλεφωνοδότησης
 • Μελέτες Αστικών Αναπλάσεων
 • Μελέτες Χρονικού Προγραμματισμού Και Τευχών Δημοπράτησης

Παράλληλα με την εκπόνηση μελετών εξαρχής, η εταιρία διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία στην άσκηση έργου επικαιροποίησης και εναρμόνισης υφιστάμενων μελετών ασκώντας τους αναγκαίους ελέγχους :

 • Επικαιροποίησης
 • Εφαρμοσιμότητας
 • Συμβατότητας
 • Νομικής Και Κανονιστικής Προσαρμογής
 • Οικονομικής Βελτιστοποίησης

Τέλος, για την αντιμετώπιση των «Οικονομικών Αναγκών» των Έργων που διαχειρίζεται, η Re.De-Plan A.E. Consultants εκπονεί για λογαριασμό των Πελατών της, ιδίως στην Ιδιωτικη Οικονομια :

 • Μελέτες Επιχειρησιακής Έρευνας Και Οργάνωσης
 • Μελέτες Εφικτότητας
 • Μελέτες Οικονομικής Βιωσιμότητας
 • Οικονομικές Μελέτες