Στο πλαίσιο των νέων οικονομικών συνθηκών, ευκαιριών αλλά και κοινωνικών αναγκών που δημιουργούνται στο πλέγμα της αγοράς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Υποδομών, η εταιρία διατηρώντας την βασική φιλοσοφία της, παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής στον τομέα αυτό. Οι ευέλικτες δομές και οι πολλαπλές συνεργασίες της εταιρίας παρέχουν την δυνατότητα υποστήριξης έργων Πράσινης Οικονομίας οποιασδήποτε κλίμακας ή υφής από την εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ έως την ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

 • Αξιοποίηση ευκαιριών για Α.Π.Ε.
 • Έλεγχος συμβατότητας με Ειδικό Χωροταξικό ΑΠΕ
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες έργων ΑΠΕ
 • Συντονισμός και παρακολούθηση Μελετών
 • Διαχείριση εγκρίσεων / αδειοδοτήσεων ΡΑΕ κ.λπ. (Ν. 2773/99 & Ν. 3468/2006)
 • Επίβλεψη Τεχνικών Έργων Κατασκευής
 • Υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή
 • Αναβάθμιση Κτιριακών Κελύφων
 • Εκσυγχρονισμός Δικτύων Ενεργειακής Κατανάλωσης
 • Ψηφιακός Έλεγχος “σφαλμάτων” και λειτουργιών
 • Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων και αναπλάσεων υπαίθριων χώρων
 • Υπαγωγή Έργων & Δράσεων σε Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕξοικονόμησηςΕνέργειας
 • Ανάπτυξη Ενεργειακών υποδομών ΑΠΕ επί Δημοσίων Ακινήτων/ ΣΔΙΤ/ Συμβάσεις Παραχώρησης κλπ