Καθοριστική και διαχρονική η συμμετοχή της Re.De-Plan στη διαμόρφωση νόμων και κανονιστικών ρυθμίσεων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα

Η διαμόρφωση των άρθρων ενός σωστού, λειτουργικού και χρήσιμου για τη κοινωνία νόμου είναι μια δύσκολη, χρονοβόρα υπόθεση που απαιτεί βαθιά γνώση και μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο που αυτός (ο νόμος) διαπραγματεύεται. Εμπειρία στη πραγματική οικονομία … στη πραγματική ζωή. Προϋποθέτει όμως και την προσήλωση του συντάκτη στο κοινό καλό προκειμένου η πρόταση, όπως τελικά θα θεσμοθετηθεί, να  βοηθήσει στην υλοποίηση του στόχου για τον οποίο δημιουργείται ένας νόμος.

Αύτη είναι και η ουσιώδης διαφορά από τον τρόπο νομοθέτησης που συχνά επιδιώκεται από παράγοντες που επιδιώκουν να προσαρμόσουν το κράτος  στα μέτρα τους και συχνά το κατορθώνουν, με μόνο κέρδος τα ιδιοτελή συμφέροντα τους, σε βέρος του κοινού καλού.

Οι γνώσεις και η μέχρι σήμερα επαγγελματική πορεία  της Re.De-Plan και των στελεχών της συχνά, διαχρονικά και απ’ όλες τις κυβερνήσεις επιβραβεύονται. Γιατί δεν είναι λίγες οι φορές που η εταιρία καλείται, πάντοτε αμισθί,  να προσφέρει προτάσεις και ιδέες, να συμβάλει με στοιχεία τεκμηρίωσης, να συγγράψει νόμους και κανονισμούς, συχνά εύστοχους και επιτυχείς, προς αποκατάσταση λαθών και ελλείψεων που καταγράφτηκαν στη πράξη ή για την εισαγωγή μιας θεσμικής ιδέας, μιας επιχειρηματικής καινοτομίας στο νομικό οπλοστάσιο του κράτους.

Οι ίδιες γνώσεις και εμπειρία συχνά επίσης επιβραβεύονται από συλλογικούς θεσμούς των επιχειρήσεων και της επιστήμης που βρίσκει στην εταιρία ένα άξιο και συνεπή εκπρόσωπο των ιδεών και της ευθύνης της σε κρατικά όργανα και επιτροπές πολιτικού σχεδιασμού και αρμοδιοτήτων στο πεδίο του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Χαρακτηριστικά αυτής της καταξίωσης είναι ότι ο κος Μαν. Μπαλτάς, Δ/νων Σύμβουλος της Re.De-Plan συμμετέχει:

  • στη Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας, ως αναπληρωτής του Προέδρου της ΚΕΕ κου Κων/νου Μίχαλου
  • στο Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής ως αναπληρωτής εκπρόσωπος της ΚΕΕ δυνάμει του άρθρου 7 του Ν. 4302/2014 «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις» (Α΄225)».
  • στη γνωμοδοτική επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας ως εμπειρογνωμόνων εκπρόσωπος του ΤΕΕ (με δικαίωμα ψήφου), για τον έλεγχο της Επιχορήγησης Επενδύσεων Επιχειρηματικών Πάρκων
  • στη γνωμοδοτική επιτροπή του Υπουργείου Ανάπτυξης ως εμπειρογνωμόνων εκπρόσωπος του ΤΕΕ (με δικαίωμα ψήφου), για τον έλεγχο της Επιχορήγησης Ειδικών Επενδυτικών Σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου
  • στην Ομάδα Εργασίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας  για τη διαμόρφωση των νέων Κανονισμών Λειτουργίας των Επιχειρηματικών Πάρκων και των Βιομηχανικών Περιοχών, στο πλαίσιο της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Ν.3982/2011