Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Ε.Κ. 679/2016 (ΓΚΠΔ- GDPR)

H Εταιρία μας για την εναρμόνισή της με τον Κανονισμό Ε.Κ. 679/2016 (ΓΚΠΔ-GDPR) έχει εκδώσει την παρούσα πολιτική απορρήτου που αφορά την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Η Διοίκηση της Εταιρίας δεσμεύεται για την πλήρη τήρηση και εφαρμογή της παρούσας, η οποία είναι πλήρως εναρμονισμένη με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα πολιτική περιλαμβάνει τα βασικά θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του Κανονισμού 679/2016, ήτοι:

– Την αναφορά την Εταιρίας ως προς την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας:

Μπορείτε ελεύθερα να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.

Η Εταιρία μας δε συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών σε καμία περίπτωση.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies και για το σκοπό αυτό έχουμε εκδώσει ειδική πολιτική για την χρήση των cookies ακόλουθα.

Σε περίπτωση διαφωνίας του επισκέπτη με την πολιτική μας, κάθε επισκέπτης είναι στη διακριτική του ευχέρεια να σταματήσει την περιήγησή του.

– Την τήρηση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων:

Η Εταιρία μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων και τα αποθηκεύει προς χρήση, χωρίς να πραγματοποιεί οιαδήποτε άλλη επεξεργασία, για δυο κατηγορίες πελατών της στο πλαίσιο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών:

Α) φυσικών προσώπων που αποτελούν απευθείας πελάτες της ή/και δυνητικοί πελάτες της

Β) φυσικών προσώπων που αποτελούν πρόσωπα επαφής των νομικών προσώπων – πελατών της.

Επίσης έχει στη διάθεσή της δεδομένα των φυσικών προσώπων που αποτελούν:

  • το στελεχιακό της δυναμικό,
  • τους εξωτερικούς συνεργάτες της (προμηθευτές, υπεργολάβοι)

Ο χειρισμός και η μέθοδος αποθήκευσης και τήρησης των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μέσα από οριοθετημένες διαδικασίες που εφαρμόζονται για την κάλυψη των απαιτήσεων εναρμόνισης με τον Κανονισμό GDPR.

Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται πάντα με τη σύμφωνη συγκατάθεσή σας.

Η Εταιρία μας δεν μεταβιβάζει σε καμία περίπτωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

Επίσης δεν τηρεί προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στις ειδικές κατηγορίες των ευαίσθητων.

Επίσης ρητά αναφέρουμε ότι για τους πελάτες μας (αποδέκτες των υπηρεσιών μας) που είναι νομικά πρόσωπα, τηρούμε προσωπικά δεδομένα μόνο των προσώπων που μας έχουν δοθεί από αυτά και μόνο για λόγους διαχείρισης της συνεργασίας μας.

Οι επισκέπτες στην ιστοσελίδα μας μπορούν να επικοινωνήσουν με το κεντρικό μας email και να ενημερωθούν είτε για τα δικά τους προσωπικά δεδομένα που τηρούμε, είτε για τον τρόπο τήρησής τους (email επικοινωνίας: info@redeplan.gr)

– Το διάστημα για το οποίο αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών μας. Για το σκοπό αυτό μας έχουν χορηγηθεί τα δεδομένα σας.

Σε περίπτωση που μας έχουν χορηγηθεί από πλευράς σας τα δεδομένα, για την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων, τότε τα δεδομένα σας θα τηρηθούν από πλευράς μας μέχρι την απόφασή σας να διαγραφείτε από τη λίστα μας.

Τα δεδομένα έχουν χορηγηθεί σε εμάς με πλήρη γνώση σας, αφού έχετε συμπληρώσει τη σχετική φόρμα με τη συγκατάθεσή σας.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας ηλεκτρονικά στο email επικοινωνίας: info@redeplan.gr να ζητήσετε τη γνωστοποίηση των δεδομένων σας, να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας όπως επίσης και να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.

– Την εφαρμογή και επικοινωνία μέσω ενημερωτικών δελτίων (Newsletters)

Η Εταιρία μας σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιεί επικοινωνία μέσω ενημερωτικών δελτίων με σκοπό την προώθηση των υπηρεσιών της. Αποδέκτες της επικοινωνίας αυτής είναι το υφιστάμενο πελατολόγιό μας, ή δυνητικό πελατολόγιο που έχει επικοινωνήσει μαζί μας σε προγενέστερο στάδιο, μας έχει δώσει με τη συγκατάθεσή του τον τρόπο επικοινωνίας και τα στοιχεία επικοινωνίας.

Η Εταιρία μας έχει το δικαίωμα να μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαγράψει παραλήπτη των ενημερωτικών μας σημειωμάτων όπως επίσης και ο παραλήπτης έχει δικαίωμα να διαγραφεί από την αποστολή τους, μέσω της ιστοσελίδας μας, ή δικής του επιστολής επικοινωνίας.

Για οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει καθώς και για κάθε σχετική πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία των ενημερωτικών δελτίων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email επικοινωνίας: info@redeplan.gr.

– Την επικοινωνία μας μέσω ειδικής φόρμας

Η Εταιρία μας στην ιστοσελίδα της έχει ειδική φόρμα επικοινωνίας στην οποία μπορείτε να αποστείλετε το μήνυμά σας για οποιοδήποτε θέμα σας ενδιαφέρει. Η διαχείριση των προσωπικών σας πληροφοριών πραγματοποιούνται μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας μας για την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε στο email επικοινωνίας info@redeplan.gr.

Η υποβολή της επικοινωνίας σας μέσω της φόρμας της ιστοσελίδας μας ουσιαστικά σημαίνει την αποδοχή του τρόπου διαχείρισης των δεδομένων σας και τη διαχείριση αυτών από πλευράς μας.

– Τη διαχείριση των IP Addresses

Η Εταιρία μας δεν είναι σε θέση να εντοπίσει τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας ένας υπολογιστής έχει προσβασιμότητα στο διαδίκτυο και κατά συνέπεια στην ιστοσελίδα.

Παράλληλα επισημαίνουμε ότι δε διαθέτουμε μηχανισμό με βάση τον οποίο ο φυλλομετρητής που χρησιμοποιείται να ζητά άδεια για τη λήψη της τοποθεσίας σας.

– Την ενσωμάτωση υπερσυνδέσεων

Η ιστοσελίδα μας μέσω τη χρήσης των σχετικών συνδέσμων, είναι δυνατό να σας μεταφέρει σε άλλες χρήσιμες ιστοσελίδες που σχετίζονται με το αντικείμενο δραστηριότητάς μας και πάντα με γνώμονα την πληρέστερη ενημέρωσή σας για θέματα σχετικά με το ενδιαφέρον σας.

Η μεταφορά σας μέσω των συνδέσμων αυτών σε λοιπές ιστοσελίδες, δε σημαίνουν τη διασύνδεση της Εταιρίας με αυτές, ούτε την υιοθέτηση των όσων αναφέρονται στις ιστοσελίδες.

– Την Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρία μας τηρεί διαδικασίες για την πλήρη ασφάλεια των δεδομένων σας και εφαρμόζει μηχανισμούς που αποτρέπουν υποκλοπές δεδομένων. Για τυχόν θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας και πιθανή εμφάνιση κακόβουλου λογισμικού καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για επίλυση σε άμεσο χρόνο.

Η παρούσα πολιτική έχει έναρξη εφαρμογής από Ιούνιο 2018. Η παρούσα πολιτική δύναται να αναθεωρηθεί όποτε η Διοίκηση της Εταιρίας το κρίνει σκόπιμο.