Πολιτική Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Η ReDePlan ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος ανάπτυξε και εφαρμόζει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Προτύπων ISO 9001:2015 και 14001:2015.

Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους στηρίζεται το Σύστημα Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της ReDePlan είναι:

 • η εφαρμογή των νομοθετικών, κανονιστικών και άλλων απαιτήσεων που αφορούν την λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της,
 • το ορθά σχεδιασμένο σύστημα επικοινωνίας της με τα εμπλεκόμενα μέρη
 • το ικανό και εξειδικευμένο προσωπικό της,
 • οι συνεχείς επενδύσεις με στόχο τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της,
 • η διαρκής επιμόρφωση του προσωπικού της.
 • η ανάπτυξη και εφαρμογή νέων καινοτόμων επενδυτικών ιδεών.
 • Ο στρατηγικός μετασχηματισμός των επιχειρησιακών λειτουργιών της αξιοποιώντας τα μέσα και δυνατότητες ψηφιακής τεχνολογίας (υπηρεσίες cloud κ.λπ)
 • η διαρκή επισκόπηση και αναθεώρηση της εταιρικής της στρατηγικής σύμφωνα με τις επικρατούσες οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές συνθήκες.
 • η αειφορική επιχειρηματική ανάπτυξη στα έργα που σχεδιάζει και υλοποιεί, για λογαριασμό των πελατών της,
 • η συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων καθώς και η ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων στο περιβάλλον εργασίας της,

Για την επίτευξη των ανωτέρω, η Διοίκηση της ReDePlan δεσμεύεται:

 • να λειτουργεί σε πλήρη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομοθετικές κανονιστικές και άλλες απαιτήσεις.
 • να παρέχει υπηρεσίες που ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών της
 • να παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα και γνώσεις για την ανάπτυξη πνεύματος ποιότητας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, σε όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη με αυτήν
 • να βελτιώνει την περιβαλλοντική επίδοση της και τη συμβολή της στην αειφόρο ανάπτυξη

Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος, η Διοίκηση της ReDePlan θέτει στόχους οι οποίοι ανασκοπούνται ετησίως ως προς τον βαθμό υλοποίηση τους και αναθεωρούνται ανάλογα με την απόδοση της εταιρίας και τις νέες συνθήκες στον χώρο που δραστηριοποιείται.

Όλο το προσωπικό στην ReDePlan έχει την ευθύνη να ανταποκρίνεται, αφομοιώνει και τέλος να εφαρμόζει τις διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητές του.

Είναι επίσης ευθύνη της Διοίκησης της ReDePlan να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι εφαρμόσιμη, με απώτερο σκοπό την συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της και την προσήλωση στους στόχους της.

Η παρούσα Πολιτική είναι διαθέσιμη στο Προσωπικό της ReDePlan και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ ανασκοπείται και τροποποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Διοίκηση της ReDePlan.

 

Αθήνα, 12/06/2023
Για τη Re.De–Plan A.E. Consultants

Σωκράτης Μπαλτάς
Πρόεδρος & Εντεταλμένος Σύμβουλος