Όλο το φάσμα υπηρεσιών που η Re.De-Plan AE παρέχει στους πελάτες της, ανήκει στην ευρύτερη σφαίρα του σύγχρονου Συμβουλευτικού Management. Η ιδιότητα του Τεχνικού Συμβούλου, εκφράζεται κάθε φορά μέσα από την παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών Διοίκησης – Διαχείρισης και Οργάνωσης των επιδιώξεων και των λύσεων που καταρτίζονται για τον πελάτη. Τα δεδομένα που εξετάζονται και συνεκτιμώνται οριζόντια ή αντιστοιχισμένα στο ειδικό βάρος που τους αναλογεί ανά έργο, εντάσσονται πάντα σε ένα ολιστικό πλαίσιο αναφοράς και μελέτης .

Η προσέγγισή μας είναι διατομεακή – διεπιστημονική και αφορά στις παραμέτρους της τεχνικής, της οικονομικής και της  νομικής επιστήμης, εκλαμβάνοντας κάθε project ως ενιαία «οντότητα» αποτελούμενη από επιμέρους αλληλοεξαρτούμενα στάδια και πακέτα εργασίας. Κάθε έργο,   μικρό ή μεγάλο, οργανώνεται σε στάδια και παραδοτέα στοιχεία και καθορίζονται τα αναγκαία όρια χρόνου, ποιότητας και προϋπολογισμού.

Στάδια Διοίκησης Έργου

Οι  υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου που παρέχουμε τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα της Οικονομίας έχουν ως κοινό τόπο  για κάθε περίπτωση, τη βελτιστοποίηση των στόχων και των επιδιώξεων του πελάτη μας, την επιτυχή ολοκλήρωση του Έργο “On Time – On Budget – On Schedule” και τελικά την ενίσχυση της επιχειρηματικής στρατηγικής που ενσωματώνεται στο έργο, είτε για τη δημιουργία του καλύτερου κοινωνικού – οικονομικού αποτελέσματος στο Δημόσιο Τομέα, είτε για την επίτευξη του μέγιστου επιχειρηματικού οφέλους – πλεονάσματος στον Ιδιωτικό.

Οι διεργασίες και η φιλοσοφία του Project Management διατρέχουν όλες μας τις διακριτές κατηγορίες υπηρεσιών και ως ολότητα αποτελούν εν τέλει, την βασική μας μήτρα υπηρεσιών.

Δημόσιος Τομέας

 • Μελέτες Διοικητικής Αναδιάρθρωσης / Εφαρμογή του Νόμου «Καλλικράτης» στους ΟΤΑ.
 • Υπηρεσίες Τεχν. Συμβούλου για το σχεδιασμό, την ωρίμανση και υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ.
 • Υπηρεσίες Διοίκησης και Οργάνωσης (Εποπτείας, Επίβλεψης και Ποιοτικού ελέγχου) για την ωρίμανση Μελετών και Έργων Κοινωνικών Υποδομών.
 • Κατάρτιση, παρακολούθηση και υλοποίηση επιχειρησιακών σχεδίων – κατάρτιση Κανονισμών Εφαρμογής.
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την πιστοποίηση της ιδιότητας του Τελικού Δικαιούχου (ΕΣΠΑ)
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την οργάνωση – διαχείριση και επίβλεψη Διαγωνισμών Μελετών – Έργων και Προμηθειών.
 • Σχεδιασμός και Οργάνωση – υλοποίηση υπηρεσιών ψηφιακής σύγκλισης / καινοτομίας.
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου συνδρομής για την πολεοδομική οργάνωση περιοχών, την εκπόνηση πολεοδομικών μελετών, μελετών κτηματογράφησης, διαχείρισης Αναγκαστικών απαλλοτριώσεων κ.λπ.

Ιδιωτικός Τομέας

 • Επιχειρησιακός σχεδιασμός
 • Σχεδιασμός – διοίκηση – διαχείριση – υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων
 • Συνδρομή στη διοικητική αναδιάρθρωση – αναδιοργάνωση επιχειρήσεων
 • Υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων σε καθεστώς επιχορήγησης/ νέος Αναπτυξιακός Νόμος – ΕΣΠΑ, κ.λπ.
 • Διοίκηση & Διαχείριση Έργων Βιομηχανικών – Επιχειρηματικών Περιοχών/Πάρκων (ΒΙΠΕ – ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ – Ε.Π>)
 • Τεχνικές Μελέτες Έργων Υποδομής
 • Οργάνωση – Διοίκηση Τεχνικών Έργων (Construction Management) στην Ελλάδα και το Εξωτερικό π.χ. Βαλκανικές Χώρες.
 • Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας