Ανάπτυξη Καταστήματος ALEX PAK – Αγρίνιο

ΕΡΓΟ

Κατασκευή κτιρίου πολυκαταστήματος ALEX PAK

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

3.500.000,00 € 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Εθνική οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων, Θέση Ρουπακιά, Αγρίνιο

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

02/2007 – 07/2008

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (PROJECT MANAGEMENT)

Redeplan A.E. Consultants

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ιωάννης Δαχτάρης

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

D.S. STEEL A.E.