Ανάπτυξη Καταστήματος ALEX PAK – Τρίκαλα

ΕΡΓΟ

Κατασκευή κτιρίου πολυκαταστήματος ALEX PAK

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

2.179.372,13 € 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

11/2004 – 02/2007

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Εθνική Οδός Τρικάλων – Ιωαννίνων

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (PROJECT MANAGEMENT)

Redeplan A.E. Consultants

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Δαχτάρης Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΑΝΑΔΟΧΟΣ  ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

DS STEEL A.E.