Ανάπτυξη Μονάδας Πλαστικά Κρήτης – Ρουμανία

ΕΡΓΟ

Κατασκευή Βιομηχανικού Κτιριακού Συγκροτήματος (Κτίριο Παραγωγής, Κτίριο Γραφείων, Αποθήκη) συνολικής επιφάνειας 8600 m²  στη Ρουμανία

Κ.τ.Ε.

Πλαστικά Κρήτης Α.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

3.600.000 €

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Θέση Κοπασένι (Copaceni), Νομός Ίλφοβ  (Ilfov), Ρουμανία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Γενική Διαχείριση του Έργου – Construction Management

 • Σύνταξη και Υποβολή Αναγνωριστικής Έκθεσης
 • Αξιολόγηση Προσφορών Υποψηφίων Αναδόχων Κατασκευής
 • Αξιολόγηση Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Μ Εξοπλισμού –Υπόδειξη Αλλαγών
 • Πρόταση – Διαμόρφωση Συμβατικών Ορων Αναδόχων
 • Σύνταξη Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης των Αναδόχων
 • Επί Τόπου Υψηλή Επίβλεψη
 • Σύνταξη & Υποβολή Μηνιαίων Δελτίων Αναφοράς – Εκθέσεων Προόδου
 • Τήρηση Χρονικού Προγραμματισμού –Διατύπωση Προτάσεων Ανάκτησης Καθυστερήσεων
 • Έλεγχος Προγράμματος Πληρωμών
 • Τήρηση Προγράμματος Ποιότητας Έργου & Γενικών Συμβατικών Όρων
 • Σύνταξη Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής Έργου – Έκθεση Ολοκλήρωσης

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Οι Μηνιαίες Αναφορές Παρακολούθησης του Έργου, οι οποίες αποτελούν πρότυπη εφαρμογή Διοίκησης Έργου, βασίστηκαν στις μεθοδολογίες του IPMA (International Project Management Association) και εντάχθηκαν στο τηρούμενο σύστημα ποιότητας ISO 9001:2008.

Η πρότυπη αυτή μέθοδος Διοίκησης παρουσιάστηκε στο 5ο διεθνές συνέδριο με θέμα «Προαγωγή της Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων για τον 21ο αιώνα: Θεωρήσεις, εργαλεία & τεχνικές για τη διοίκηση επιτυχημένων έργων» που διοργανώθηκε στην Κρήτη τον Μάιο του 2010 με την ευθύνη του PM Greece.