Αξιολόγηση και προτεραιοποίηση περιοχών που προτείνονται για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων ή Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης στη Δυτική Μακεδονία

ΕΡΓΟ

Αξιολόγηση και προτεραιοποίηση περιοχών που προτείνονται για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων ή Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης στη Δυτική Μακεδονία 

Κ.τ.Ε.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

07/2021 – 01/2022 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μελέτη και Έρευνα Χωροταξικών Κατευθύνσεων Περιφερειακού και Ενδοπεριφερειακού Επιπέδου

Θέσπιση Κριτηρίων Αξιολόγησης Περιοχών Δυνητικής Εγκατάστασης Επιχειρηματικότητας

Κατάρτιση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης και Προτεραιοτήτων Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων