Αξιοποίηση Ακινήτου – Ελούντα Κρήτης

ΕΡΓΟ

Υπηρεσίες Συμβούλου & Διαχείρισης Ωρίμανσης Ακινήτου για την Επενδυτική αξιοποίησή του

Ιδιόκτητο Ακίνητο στην Ελούντα Κρήτης συνολικού εμβαδού 160 στρεμμάτων περίπου

Κ.τ.Ε.

Ιδιώτης

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Τοπογραφική Αποτύπωση σε Επίπεδο Πληρότητας Συμβολαιογραφικής Πράξης
  • Συνδρομή και Υποστήριξη Διαδικασιών Επίλυσης Ζητημάτων Ιδιοκτησίας
  • Διαχείριση και Παρακολούθηση Διαδικασιών Έκδοσης Πράξεων Δασικού Χαρακτηρισμού
  • Διαχείριση Διαδικασιών Αναγνώρισης Οδικών Προσβάσεων
  • Σύνταξη Πρότασης, Υποβολή, Παρακολούθηση Έγκρισης Ζώνης ΠΕΡΠΟ μέσω ΣΧΟΟΑΠ
  • Κατάρτιση Φακέλου Υπαγωγής στο Αρθ.24 του Ν.2508/1997
  • Μελέτη Υπολογισμού Εμπορικής Αξίας