Εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στη Δυτική Ελλάδα

ΕΡΓΟ

Εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στη Δυτική Ελλάδα 

Κ.τ.Ε.

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

06/2020 – 01/2021 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μελέτη και Έρευνα Χωροταξικών Κατευθύνσεων Περιφερειακού και Ενδοπεριφερειακού Επιπέδου

Θέσπιση Κριτηρίων Αξιολόγησης Περιοχών Δυνητικής Εγκατάστασης Επιχειρηματικότητας

Κατάρτιση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης και Προτεραιοτήτων Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων