Επιχειρηματικό Πάρκο Ιεράπετρας

ΕΡΓΟ

Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Ιεράπετρας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

13.770.000 €

Κ.τ.Ε.

ΒΙΠΑ Ιεράπετρας Α.Ε.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

06/2008 – 06/2011

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Γενικός Συντονισμός & Project Management
  • Συνδρομή στην ίδρυση και οργάνωση του Φορέα Υλοποίησης ΕΠ
  • Διαχείριση των διαδικασιών για τη διασφάλιση της έκτασης
  • Προετοιμασία και κατάρτιση στοιχείων και δεδομένων Μελέτης Χωροθέτησης του Πάρκου
  • Κατάρτιση Προδιαγραφών Εκπόνησης Τεχνικών Μελετών
  • Κατάρτιση διακήρυξης, υποστήριξη στη διαδικασία αξιολόγησης και στη κατάρτιση σύμβασης εκπόνησης Μελετών με Μελετητικά Γραφεία κατάλληλων προσόντων
  • Έλεγχος και παραλαβή του συνόλου των Τεχνικών Μελετών
  • Κατάρτιση & Διαχείριση Φακέλου Αδειοδότησης