Επιχειρησιακό Σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης αποσυρομένων φαρμάκων και συσκευασιών

ΕΡΓΟ

Επιχειρησιακό Σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης αποσυρομένων φαρμάκων και συσκευασιών

Κ.τ.Ε.

ΙΦΕΤ ΑΕ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

11/2018 –  11/2019

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για το μετασχηματισμό υφιστάμενου συστήματος της ΙΦΕΤ ΑΕ σε Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης οικιακών αποσυρομένων φαρμάκων και συσκευασιών