Κατάρτιση Φακέλου έγκρισης λειτουργίας Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) αγροτικών φιλμ πολυαιθυλενίου μετά την χρήση τους

ΕΡΓΟ

Κατάρτιση Φακέλου έγκρισης λειτουργίας Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) αγροτικών φιλμ πολυαιθυλενίου μετά την χρήση τους

Κ.τ.Ε.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΠΕ)

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

05/2020 – 12/2023

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σύνταξη Μελέτης – Φακέλου έγκρισης λειτουργίας ΣΣΕΔ αγροτικών φιλμ πολυαιθυλενίου μετά την χρήση τους.

Υποστήριξη ΚτΕ, κατάρτιση και διατύπωση νομοθετικών προτάσεων & νομοτεχνικών βελτιώσεων  για την διάκριση και καθορισμό ρεύματος αποβλήτου και την βελτιστοποίηση των παραμέτρων λειτουργίας ΣΣΕΔ του ρεύματος.