Κατάρτιση Φακέλου έγκρισης λειτουργίας Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) σωλήνων γεωργικής χρήσης και παρακολούθηση της διαδικασίας έγκρισης του ΣΣΕΔ από τον ΕΟΑΝ

ΕΡΓΟ

Κατάρτιση Φακέλου έγκρισης λειτουργίας Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) σωλήνων γεωργικής χρήσης και παρακολούθηση της διαδικασίας έγκρισης του ΣΣΕΔ από τον ΕΟΑΝ

Κ.τ.Ε.

Ένωση Οικονομικών Φορέων Υπόχρεοι Παραγωγοί – Εισαγωγείς Σωλήνων Άρδευσης

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 05/2020 – 12/2023

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επιμέλεια των τεχνικών – νομικών προϋποθέσεων και κανόνων που επιβάλλεται να θεσμοθετηθούν προς όφελος των υπόχρεων παραγωγών του ρεύματος στο πλαίσιο της εφαρμοστικής ΚΥΑ του Ν. 4819/2021 για το ρεύμα των γεωργικών πλαστικών.

Κατάρτιση Φακέλου έγκρισης λειτουργίας Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης σωλήνων γεωργικής χρήσης και την παρακολούθηση της διαδικασίας έγκρισης του ΣΣΕΔ από τον ΕΟΑΝ