Μελέτη Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Κτιριακών Υποδομών Επιχειρηματικού Πάρκου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η μελέτη αφορά στην υποβολή πρότασης ολοκληρωμένου σχεδιασμού κτιριακών εγκαταστάσεων Επιχειρηματικού Πάρκου. Βασικός στόχος της μελέτης είναι η αρχιτεκτονική ομοιογένεια, η λειτουργική συνέχεια, η συνολική διαχείριση και η επίτευξη οικονομιών κλίμακας κατά την υλοποίηση των κτιριακών υποδομών και κατά την εγκατάσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

  • Δημιουργία Πρότυπου Βιομηχανικού Κτιρίου – “Κτίριο Κύτταρο”
  • Παραγωγή Εναλλακτικών Κελυφών με βάση το “Κτίριο Κύτταρο”
  • Ενιαία Τυπολογική & Μορφολογική Σύνθεση Εναλλακτικών Κελυφών
  • Ευκολία Λειτουργικής Προσαρμογής Εντός του Κελύφους
  • Μόρφωση και Υπολογισμός Στατικών Φορέων με βάση το “Κτίριο Κύτταρο” και Κριτήριο τη Μέγιστη Οικονομία
  • Επανάληψη Στατικού Φορέα για Παραγωγή Εναλλακτικών Κελυφών με τα Ίδια Κριτήρια Οικονομίας και Ασφάλειας
  • Ικανότητα Κελυφών για Υποδοχή Εξειδικευμένων Λειτουργιών Επιχειρήσεων (πχ. Γερανογέφυρα)
  • Μελέτη Αξιοποίησης Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας (πχ. Φωτοβολταϊκά)
  • Μελέτη Αξιοποίησης Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας (Γεωθερμία)
  • Σύγχρονα Υλικά – Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Γενικός Συντονισμός & Διεύθυνση Μελετών: Redeplan A.E. Consultants

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Αντωνία Πάνου & Συνεργάτες

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διονύσης Ρόρης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ιωάννης Τριπιδάκης & Συνεργάτες