Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την τεκμηρίωση δύο (2) ΚΥΑ της παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν. 4819/2021 θέσπισης Προγράμματος Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού

ΕΡΓΟ

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την τεκμηρίωση δύο (2) ΚΥΑ της παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν. 4819/2021 θέσπισης Προγράμματος Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού: α) για τα γεωργικά πλαστικά, όπως θερμοκηπιακά πλαστικά και σωλήνες άρδευσης β) για τα φαρμακευτικά προϊόντα που προορίζονται για οικιακή κατανάλωση

Κ.τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΟΑΝ)

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 02/2023 – 07/2023

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εκπόνηση Μελετών τεκμηρίωσης των εφαρμοστικών ΚΥΑ (θεσμικό πλαίσιο, υπόχρεοι παραγωγοί, σκοπός, στόχοι, μελέτη σκοπιμότητας, βιωσιμότητας και τεχνικοοικονομική ανάλυση ΣΣΕΔ κ.λπ.)

Σύνταξη Σχεδίων Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Προγραμμάτων Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (σκοπός, αντικείμενο, ορισμοί, βασικές αρχές και κατευθύνσεις, οργάνωση και λειτουργία συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης κ.λπ.)