Τεχνικός Έλεγχος Ακινήτων – Μελέτη Προτάσεων Επενδυτικής Στρατηγικής

ΕΡΓΟ

Τεχνικός Έλεγχος Ακινήτων Ιδιοκτησίας Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

08/2014 –  11/2014

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Διάγνωση Χωροταξικού Περιβάλλοντος Ακινήτων
  • Καταγραφή Όρων Περιορισμών & Δυνατοτήτων Ανάπτυξης
  • Καταγραφή Τεχνικού & Φυσικού Περιβάλλοντος Ακινήτων
  • Καταγραφή & Κωδικοποίηση Θεσμικού Περιβάλλοντος Ανάπτυξης Επενδύσεων Οργανωμένων Υποδοχέων
  • Διατύπωση Εναλλακτικών Προτάσεων Επενδυτικής Στρατηγικής Μεμονωμένης ή/και Συνδυαστικής Ανάπτυξης Ακινήτων