Βιοτεχνικό Πάρκο Αγ. Νικολάου

ΕΡΓΟ

Ανάπτυξη και υλοποίηση ΒΕΠΕ στη θέση «Αλευρικό» Αγίου Νικολάου Κρήτης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

5.800.000 €

Κ.τ.Ε.

ΒΙΟΠΑ Αγίου Νικολάου Α.Ε.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

01/2006 – 06/2009

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Project Management & Γενικός Συντονισμός – Τεχνική Υπηρεσία Φορέα ΒΕΠΕ

  • Διαχείριση Διαδικασιών Απαλλοτριώσεων
  • Βελτιστοποίηση Επικαιροποίηση & Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης
  • Συντονισμός & Διοίκηση Εκπόνησης Τεχνικών Μελετών
  • Διαγωνιστική Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου
  • Επικουρική Επίβλεψη Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων – Πιστοποίηση Εξέλιξης Εργασιών