Η ReDePlan AE Consultants είναι εξοπλισμένη με τα κατάλληλα εργαλεία (χάρτες, σχέδια, λογισμικά κ.λπ), με τη χρήση των οποίων είναι σε θέση να προβεί άμεσα στον έλεγχο (από το γραφείο) όλων των στοιχείων χωροταξικής και πολεοδομικής υφής για κάθε ακίνητο, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελληνικής Επικράτειας. Οι δυνατότητες αυτές, συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν στην Αξιοποίηση Ακίνητης περιουσίας και αφορούν συνδυαστικά με τις λοιπές υπηρεσίες όλα τα στάδια Αξιοποίησης Περιουσίας από την εκπόνηση προκαταρκτικών Τεχνικών Ελέγχων έως την ωρίμανση και κατάρτιση Επενδυτικών Σχεδίων και Υλοποίηση Επενδύσεων.

 

Έλεγχος και Παρακολούθηση Οικοδομησιμότητας/ Βαρών Ακινήτων – Τεχνικός Έλεγχος

 • Γεωχωρική αναγνώριση χαρακτηριστικών ακινήτου
 • Εφαρμογές της Πολεοδομικής και Οικιστικής Νομοθεσίας
 • Εφαρμογές ΓΟΚ/ Δόμηση Εκτός Σχεδίου
 • Ειδικές Πολεοδομικές Εφαρμογές/ Ειδικό Καθεστώς Δόμησης
 • Έκθεση Εκτίμησης Αξίας Ακινήτου
 • Διαχείριση Δασικού Χαρακτηρισμού (Ν. 998/1979)
 • Πράξεις Αναλογισμού – Αποζημίωση λόγω Ρυμοτομίας
 • Διαχείριση Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (Ν. 2882/2001)
 • Μελέτες και Υπηρεσίες υπαγωγής ακινήτου σε καθεστώς Πολεοδόμησης (ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ κ.λπ.)
 • Τεχνικές Μελέτες – Επίβλεψη – Διοίκηση Έργου
 • Συνδρομή στη διαχείριση και συμβολαιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας

 ΠΕΡΠΟ/Οργανωμένη Δόμηση/Τουριστικές Επενδύσεις

 • Κατάρτιση και Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων
 • Εκθέσεις εκτίμησης αξίας ακινήτων
 • Θεσμοθέτηση Ζωνών ΠΕΡΠΟ στο πλαίσιο ΓΠΣ
 • Εφαρμογές ειδικής Νομοθεσίας/ Υπαγωγή στο Άρθ. 24 του 2508/97
 • Εκπόνηση Πολεοδομικών Μελετών
 • Τεχνικές Μελέτες/ Επίβλεψη Τεχνικών Έργων Υποδομής
 • Διοίκηση – διαχείριση – υλοποίηση – χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων
 • Νομική Συνδρομή, Δικαστική Συνδρομή,Διοικητικές εγκρίσεις
 • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες (τεχνική, οικονομική, νομική)/ Project Management