Η Eταιρεία μας

Η Re.De-Plan AE Consultants ιδρύθηκε το 2004 αποτελώντας την οργανωμένη εταιρική έκφραση της μακράς και εκτεταμένης επαγγελματικής εμπειρίας των ανθρώπων που την συγκρότησαν. Κεντρική επιδίωξη, ήταν και παραμένει η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου υψηλής ποιοτικής στάθμης και αποτελεσματικότητας. Σταθερή μήτρα των υπηρεσιών μας, παραμένει έως σήμερα η επιστημονική και πρακτική προσέγγιση Μηχανικού που διέπει όλες  τις δραστηριότητες. Υπό το γενικό πρίσμα του Project Management, προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες που αφορούν πρωτίστως στην οργάνωση και υλοποίηση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης υποδομών. Η προσέγγιση μας για  τα αντικείμενα που διαχειριζόμαστε είναι διατομεακή και διεπιστημονική, υπηρετώντας την ολιστική ματιά μας αναφορικά με τα έργα μας.

Παρέχουμε  υπηρεσίες  τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα της Οικονομίας, διατηρώντας ως κοινό στόχο  την επίτευξη των στόχων και των επιδιώξεων του έργου και εν τέλει την ολοκλήρωση του διατηρώντας την βέλτιστη ισορροπία στο γενικό τρίπτυχο “Ποιότητα – Χρόνος – Προϋπολογισμός”.

Η δυνατότητα μας να κατανοούμε τις συνθήκες που δημιουργεί η πολιτικόκοινωνική περιβάλλουσα, οι δυσκολίες αλλά και οι ευκαιρίες της νέας οικονομίας, αποτελεί πλεονέκτημά μας. Στην παγκόσμια οικονομία, ιδίως σήμερα, και ειδικότερα στη “μικροκλίμακα” της Ελλάδας της κρίσης, ο δρόμος για το επιτυχημένο επιχειρείν τόσο στη Δημόσια όσο και στην Ιδιωτική Οικονομία, είναι απολύτως συναρτώμενος με την ευρύτερη οικονομική και κοινωνική συγκυρία. Εξ αυτού, η εταιρεία  ενημερώνεται ανελλιπώς για τις μεταβολές που συντελούνται στα πεδία άσκησης των δραστηριοτήτων της και συμμετέχει ενεργά στη δημόσια και επιχειρηματική σφαίρα καταθέτοντας της εμπειρίες και τις προτάσεις της.

Η διαρκής εξέλιξη και ανάπτυξη μας, που εν τέλει ως φιλοσοφία μεταφέρεται στα έργα που υλοποιούμε, συμπυκνώνεται στην εταιρική μας ταυτότητα και το όραμα μας ως “Re.vitalization – De.velopment – Plan.ning”.

Η Αποστολή μας

Μέθοδος

Μέθοδός μας είναι η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος που καλούμαστε να επιλύσουμε. Στο περιβάλλον της σύγχρονης οικονομίας δεν νοείται για μας,  επιχειρηματικό σχέδιο που μπορεί να εξεταστεί και σχεδιαστεί με επιτυχία υπό συνθήκες μονοθεματικής αξιολόγησης. Η διατομεακή εξέταση του επιχειρηματικού ρίσκου στην Ιδιωτική Οικονομία ή της διακινδύνευσης μιας θεσμικής τομής στη Δημόσια Οικονομία, αποτελεί υποχρεωτική επιλογή και  τρόπο προσέγγισης. Η οπτική αυτή αφορά σε όλη τη διαδρομή της προετοιμασίας και μέχρι τη λήψη της τελικής απόφασης.

Τεχνικοί, Οικονομικοί, Νομικοί, Επικοινωνιακοί αλλά και Κοινωνικοί παράγοντες, καθορίζουν την κάθε μας προσπάθεια και πρέπει να εξετάζονται ως ενιαίο πλέγμα, στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Για το λόγο αυτό προσφέρουμε Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες, που αφορούν τόσο στο σχεδιασμό για τη λήψη αποφάσεων, όσο και για τον πλήρη Τυπικό Κύκλο Ζωής των Έργων.

Οικονομία - Ποιότητα

Το ακριβότερο δεν είναι πάντα το καλύτερο.

Το φθηνότερο δεν είναι το παν.

Η «τιμή» και  το «κόστος» δεν είναι έννοιες με στιγμιαίο συμβολισμό.

Η Οικονομία ενός έργου ή μιας δράσης, κρίνεται καθ΄ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής  για τον οποίο σχεδιάστηκε.

Οι προτάσεις αυτές αποτελούν για εμάς  την ουσία της σκέψης μας, αναφορικά με τον τρόπο που συνυπολογίζεται η οικονομία και οι κλίμακές της στον ποιοτικό σχεδιασμό κάθε επιχειρηματικού σχεδίου.

Η ίδια «θεωρία» καθορίζει και τις δικές μας οικονομικές σχέσεις με τους Πελάτες.

Επιχειρηματική Ηθική

Παρέχουμε  τις υπηρεσίες μας με απόλυτο σεβασμό στις αρχές της Επιχειρηματικής Ηθικής και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Αυτές τις αρχές  η εταιρία φροντίζει να τις  εφαρμόζει ως αρχές του βασικού πλαισίου σχεδιασμού για κάθε επενδυτική ιδέα, επιχειρηματικό σχέδιο ή θεσμική αναδιάταξη, που σχεδιάζει και εισηγείται για λογαριασμό των πελατών της τόσο στην Ιδιωτική  όσο και στη δημόσια Οικονομία. Η εταιρική κοινωνική μας ευθύνη δεν περιορίζεται σε αποσπασματικές δράσεις έξω και πέρα από την καθημερινότητα μας, αλλά ενσωματώνεται και δρα ως παράγοντας βελτιστοποίησης στις υπηρεσίες μας και στην οπτική μας για τα έργα μας.

Προσωπική Σχέση

Αποτελεί βασικό συστατικό μας στόχο να μην έχουμε συμπτώματα γραφειοκρατικού επιχειρηματικού γιγαντισμού. Ο πελάτης δεν παραπέμπεται στον «αρμόδιο» ή στον «ειδικό» κάπου μακριά από το κέντρο Διοίκησης της εταιρείας. Είμαστε μια ευέλικτη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που επενδύει στην  προσωπική σχέση με τον πελάτη. Κάθε πελάτης μας  αντιμετωπίζεται μεμονωμένα και ξεχωριστά σε απευθείας επαφή και συνεννόηση με τα κεντρικά στελέχη της εταιρείας. Η δομή της εταιρίας δεν είναι ιεραρχικός αυτοσκοπός, αλλά εργαλείο οργάνωσης της δουλειάς μας. Ο τρόπος αυτός αντιμετώπισης εκμηδενίζει την πιθανότητα «αστοχίας» και καταργεί την επιφανειακή προσέγγιση ή τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση. Συμπληρωματικά το πυκνό δίκτυο «outsourcing» συνεργατών – ειδικών επιστημόνων εγνωσμένης αξίας και κύρους που διαθέτουμε ολοκληρώνει τις υπηρεσίες μας, ενώ την ευθύνη της επιχειρηματικής σχέσης με τον πελάτη διατηρούν η εταιρία και τα κεντρικά της στελέχη.

Περιβάλλον & Κοινωνία

Κάθε ιδέα, πρόταση, σχέδιο που προτείνεται από εμάς, εξετάζεται πάντα και  σε συνάρτηση με την περιβαλλοντική «όχληση» που μπορεί να δημιουργήσει. Κάθε έργο που προτείνεται για να εξεταστεί από εμάς, αντιμετωπίζεται σε συνάρτηση με τις παραμέτρους κοινωνικής αποσταθεροποίησης που μπορεί να δημιουργήσει. Η εξέταση αυτών των παραμέτρων κατατείνει στο να προτείνονται ιδέες και σχέδια που σέβονται το περιβάλλον και ενσωματώνουν την ισορροπία προστασίας περιβάλλοντος και ανάποτυξης. Ταυτοχρόνως υπό παρόμοιο πρίσμα ενισχύουν και προάγουν την κοινωνική ευημερία. Οι παραπάνω «δείκτες»  πρέπει να αποτελούν πρωτεύοντες παράγοντες για το σχεδιασμό και την επιτυχία κάθε επιχειρηματικής πρωτοβουλίας ή θεσμικής ανακατάταξης στο Δημόσιο χώρο, απαίτηση που για εμάς αποτελεί σταθερό οδηγό.

Αειφορία & Καινοτομία

Η ανάπτυξη δεν είναι «φυλλοβόλος» δραστηριότητα. Δεν μπορεί να ανθίσει και να καρποφορήσει με «εποχιακές» πρακτικές. Η επανάληψη καλών και επιτυχημένων επιχειρηματικών ή θεσμικών πρωτοβουλιών, μιμούμενοι επιτυχημένα πρότυπα, αποτελεί μια καλή επενδυτική προσπάθεια. Αρκεί να συνεκτιμηθούν οι παράμετροι του μικρού – και μεγάλου – περιβάλλοντος μέσα στο οποίο σχεδιάζονται. Καλλίτερη όμως επενδυτική προσπάθεια είναι αυτή που συνδυάζεται με την καινοτομία. Για τη Re.De-Plan A.E. οι έννοιες “Αειφορία” και “Καινοτομία” δεν είναι οικονομικοί και κοινωνικοί νεολογισμοί. Είναι η καρδιά της νέας επιχειρηματικότητας και των θεσμικών και επενδυτικών ανακατατάξεων που πρέπει να σχεδιαστούν και εφαρμοστούν στη Δημόσια ή την Ιδιωτική Οικονομία.

Ευρώπη & Βαλκάνια

Αναντίρρητα οι συνθήκες και οι ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν στη χώρα μας από την ένταξή της στην Ε.Ε., παρά τα προβλήματα που συναρτώνται με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις για την εθνική οικονομία, δημιουργούν σημαντικές δυνατότητες για την ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων τόσο στην Ιδιωτική όσο και στη Δημόσια Οικονομία. Ταυτόχρονα ο Ενιαίος Βαλκανικός Χώρος, ο οποίος βρίσκεται σε συνθήκες σταδιακής πολιτικής και θεσμικής, σταθερότητας δημιουργεί νέες προκλήσεις ανάπτυξης για τον Ελληνικό Οικονομικό χώρο. Για τη Re.De-Plan AE η επιτυχία στη διαχείριση έργων και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς πόρους καθώς και η επιτυχία στην παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε επενδυτές που επιθυμούν να ερευνήσουν προοπτικές ανάπτυξης ή να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια στις χώρες της Βαλκανικής, συναρτάται με τη βαθιά γνώση των κοινοτικών κανόνων και διαδικασιών. Κάθε επενδυτικό σχέδιο / προσπάθεια πρέπει να εξετάζεται στο περιβάλλον ευκαιριών και κινδύνων που υφίστανται. Για τη διασφάλιση της επιτυχίας στους τομείς αυτούς,  υποστηριζόμαστε από ένα ευρύ φάσμα ειδικών και ενημερωμένων συνεργατών που τηρούν τους επιστημονικούς κανόνες στους τομείς της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων.

Η Έδρα μας

Η εταιρία στεγάζεται επί της οδού Μοσχονησίων 46 στην Αθήνα.  Το κτίριο είναι αποκλειστικής χρήσης της εταιρίας στο σύνολο του και έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες λειτουργίας της. Διαθέτει όλες τις απαιτούμενες υποδομές εργασίας ενώ ταυτόχρονα παραμένει ένα πολύ ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.

 

Οι Άνθρωποι μας

Βασική παράμετρος της πετυχημένης και αναγνωρισμένης πορείας μας, αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό που απαρτίζει την Re.De-Plan AE Consultants. H συνέπεια μας, οι επαγγελματικές μας επιτυχίες και η επίτευξη στων στρατηγικών μας στόχων και επιδιώξεων, οφείλονται στην ποιοτική και εντατική εργασία των στελεχών μας. Η διαρκής προσωπική ανάπτυξη, η συμμετοχή στην ομαδική εργασία, η συνεχής επιμόρφωση και κατάρτιση είναι αξίες που διακρίνουν όλα τα στελέχη της εταιρίας. Η διοικητική δομή της εταιρίας δεν είναι αυτοσκοπός αλλά ευέλικτο εργαλείο αποδοτικής εργασίας. Το μέγεθος της εταιρίας και η υφή των υπηρεσιών της, παρέχουν την δυνατότητα να δομεί project based ομάδες έργου με εναλλασσόμενες δομές και λειτουργίες, ειδικά διαμορφωμένες για κάθε έργο που αντιμετωπίζει. Επιπροσθέτως το ευρύ και μόνιμο δίκτυο συνεργασιών που έχει κτιστεί μέσα στο χρόνο διευρύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό το διαχειριστικό φάσμα και την διεπιστημονική δυνατότητα της εταιρίας.

Εν κατακλείδι οι άνθρωποι της Re.De-Plan AE Consultants είναι το πολυτιμότερο “αγαθό” της.

 

Πλήθος επιχειρήσεων και δημόσιων φορέων μας έχουν εμπιστευθεί.

Οι πελάτες μας